?

Log in

this is me being completely honest about how i feel (in yiddish) - Step into my office... [entries|archive|friends|userinfo]
Liz

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

this is me being completely honest about how i feel (in yiddish) [Apr. 12th, 2005|08:00 pm]
Liz
Er zein momzer. Trutroi? Erlechkeit? Bashaimperlech, nit! Er zogen ligent, azoi er velen me fargeben et fargesen. I darfen varfen oifen mark er, ober I liben er. I nit shtark genug!
*&$#)*%&$@%)&*$)*%^$)*% (that's not yiddish)

Meglech I er hargenen.
linkReply

Comments:
From: _tap_dance_ball
2006-10-14 04:10 pm (UTC)
4822.3876953125 costume halloween 4822.3876953125
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: god_im_gay
2006-10-16 10:24 am (UTC)
2520.44677734375 scary halloween mask 2520.44677734375
(Reply) (Thread)